Grötlingbo Fiber Ekonomisk Förening


Startsida    Tjänster    Vanliga Frågor    Support    Kabelvisning    Projektinformation    Länkar    Sök


Svar på vanliga frågor

 

Frågor om Användning och Drift
       
Se vår supportsida.

 

Medlemskap

Hur många fastigheter är anslutna till Föreningens nät?
Vi har för närvarande ca 170 anslutningar och god kapacitet att ansluta fler fastigheter efterhand.
 

Kan jag bli medlem i GFEF och få tillgång till nätet, och vad kostar det?
Ja, nya medlemmar är givetvis mycket välkomna!

Den erforderliga kapitalinsatsen i föreningen är 13 600 kr. Denna insats täcker medlemmens del av föreningens investering i nätet och de ändringar som måste göras för en nyanslutning.

Härutöver faktureras grävning till närmsta kopplingsskåp, materiel och arbetskostnad för anslutning av fastigheten till skåpet. Moms tillkommer på dessa kostnader.
Nät- och tjänsteavgifter ingår inte i kaptialinsatsen utan erläggs separat till GFEF som återförsäljer tjänster från Telia. Kontakta Styrelsen för mer information.
 

Kan boende i grannsocknarna ansluta sig till nätet?
Ja, absolut! Vi har medlemmar i södra delarna av Eke och Havdhem, och gott om kapacitet att ansluta fler.
 

Förändringar av Medlemskap

Jag ska sälja min fastighet, hur överlåter jag med mitt medlemskap till den nye ägaren?
Medlemskap i föreningen följer ägaren, inte fastigheten. Detta betyder att säljaren måste gå ur föreningen och köparen måste bli medlem för att få tillgång till nätet.

Enligt lag måste föreningen betala tillbaka kapitalinsatsen till den avgående medlemmen, vilket betyder att den nye medlemmen måste betala in motsvarande belopp. Om överlåtelse av insatsen i GFEF har ingått i försäljningen så måste säljaren tillställa föreningen att intyg om detta.

Föreningen har tagit fram en blankett för att ägarbyten och hantering av kapitalinsatser skall kunna göras på ett smidigt sätt.
 

Jag ska sälja min anslutna fastighet, och ansluta en ny. Hur gör jag då?
Medlemskap i föreningen följer ägaren, inte fastigheten. Detta betyder att säljaren stannar kvar i föreningen och att kapitalinsatsen inte återbetalas. Köparen måste bli medlem och betala en kapitalinsats om 13 600 kr för att få tillgång till nätet.
 

Jag ska sälja en av mina anslutna fastigheter till en annan medlem i föreningen.
Medlemskap i föreningen följer ägaren, inte fastigheten. Detta betyder att säljaren stannar kvar i föreningen och att kapitalinsatsen därför inte automatiskt återbetalas. Köparen behöver inte betala någon ytterligare insats.
 

 

Nätet

Jag behöver flera fibrer till min fastighet, vad kostar det?
I samband med fastighetsanslutning kan extra fibrer tillhandahållas i mån av kapacitet i nätet. Kostnaden beror på vad som behöver göras i varje enskilt fall.

Även för existerande installationer kan det vara möjligt att i efterhand dra in fler fibrer, vi har gott om reservkapacitet. Kontakta Styrelsen för information.

Är IP-adresserna fasta eller dynamiska?
IP-adresserna är dynamiska men ändras i praktiken sällan. Byter man router ändras dock IP-adressen även om den nya utrustningen ges samma MAC-adress.

Du kan kolla din IP-adress genom att skriva show ip address i Google's sökruta.


Vårt företag behöver fiberkapacitet (svart fiber), kan vi hyra detta?
Ja, det går bra. Föreningen hyr ut fiberkapacitet med anslutning till Skanovas nät och även kanalisation längs väg 142.


Var händer vid strömavbrott?
Den centrala utrustningen är försedd med åskskydd samt reservkraft i form av batteribackup och generatorintag.

Den installerade reservkraften beräknas räcka till cirka 10 timmars batteridrift men försörjer endast den centrala utrustningen. De abonnenter som önskar kunna använda fibernätet under strömavbrott måste därför ansluta fastighetens bredbandsskåp och övrig utrustning till egen reservkraft. Lämpliga UPS-aggregat finns att köpa i datorfackhandeln och kostar från cirka 1000 kr och uppåt beroende på kapacitet.

Längre avbrott är numera relativt ovanliga då GEAB har grävt ner, byggt om, och förstärkt stora delar av elnätet som försörjer socknen. I händelse av långa avbrott rekommenderas användande av mobiltelefoni och mobilt bredband.

Behöver jag åskskydd?
Själva fibernätet leder inte elektricitet och är därmed helt okänsligt för åska. Anslutningsboxarna i bredbandsskåpet, TV-adaptrar, mm bör i likhet med annan elektronisk utrustning i hemmet skyddas mot åska, och helst kopplas ur från elnätet när det finns risk för åskväder.

Åtgärder för att minska risken för åskskador
    - Drag ur elkontakterna till alla apparater vid risk för åska, glöm inte boxarna i bredbandsskåpet
    - Trådlösa telefon- och datornätverk minskar risken för åskskador på anslutna apparater
    - Klipp av den gamla telefonledningen utanför huset om denna inte längre används
    - Montera bort gamla yttre TV-antenner med tillhörande kablar
    - Köp grenuttag med inbyggt finskydd (överspänningsskydd) och koppla in apparaterna via dessa
    - I utsatta lägen bör grovskydd och mellanskydd i mätarskåpet respektive elcentralen övervägas

Vad gör jag om det uppstår tekniska problem?
Se supportsidan.

 

Fastighetsinstallation

Hur skall jag gräva från mitt hus fram till tomtgränsen?
Föreningen kan hjälpa till med denna och annan information. Se även info om väggenomföringar nedan.

Viktigt: Föreningen ansvarar inte för arkeologiska undersökningar och tillstånd på tomtmark. Gå in på www.fornsok.se och sök på din fastighet. Finns det fornlämningar kan det mycket väl krävas tillstånd från Länsstyrelsen. Samma sak gäller nyckelbiotoper vilka kan kollas här. Se även kartor på sidan Dokument.     

Notera även att det krävs tillstånd för att gräva inom 15 meter (i vissa fall 25 meter) från en fornlämning.

OBS!
Alla stenvastar (stengärdsgårdar) i jordbruksmark är skyddade och får inte röras utan tillstånd från Länsstyrelsen.

Jag är inte bofast i Grötlingbo, hur kan jag förbereda installationen i mitt hus?
Föreningen tillhandahåller dosor för montage på husets utsida samt slang för dragning av fiber inomhus. Är dessa installerade kan vi ansluta en byggnad utan att behöva gå in. Slutlig kontaktsvetsning och installation av mediekonverter inomhus måste dock då göras i ett senare skede. Se Väggenomföring under fliken Dokument.

OBS! För att kunna blåsa in rätt längd fiber måste vi veta längden på den röda tuben fram till huset (läs av metermärkningen på tuben i skåpet varifrån denna utgår och vid husväggen) samt hur många meter av den vita inomhustuben som installerats i huset.

Tips: Det kan ansamlas mindre mängder vatten i tuberna, var beredd på att det kan stänka lite inne i huset i samband med fiberblåsningen.

Jag bor i stenhus, hur kommer man genom ytterväggen?
I äldre stenhus går det oftast att komma in genom springor mellan grundstenarna, i nyare hus kan det krävas borrning av ett litet hål, ca 10 mm i diameter.

Det gröna bandet i plast som ligger ovanpå fiberslangen i marken har en söktråd i metall. Skall denna anslutas i min fastighet?
Nej, bandet klipps av och lämnas i marken vid husväggen. Metalltråden får inte anslutas till jordledning eller liknande.

Bredbandsskåp för mediakonverter och router
Skåp tillhandahålls inte längre av Föreningen, installation av detta är den enskilde medlemmens ansvar.

Elanslutningen av bredbandsskåp MÅSTE utföras av behörig elektriker. Skåp med bristfällig elinstallation kommer inte att anslutas till Föreningens nät.

Fundera på var skåpet skall placeras och förbered plats i datorhörnan, källaren eller någon skrubb, gärna i anslutning till elcentralen. Se uppgifter om skåpen och även
Telias broschyr Bostadsnät under fliken Dokument.

Notera att den inkommande fiberkabeln är relativt ömtålig (fibern är av glas och tunn som ett hårstrå). Se till att inte utsätta kabeln för onödig böjning eller dragpåkänningar. När fiberkonvertern väl är installerad i bredbandsskåpet bör varken konvertern eller kabeln rubbas i onödan.

Kan Föreningen eller Telia hjälpa till med att elansluta bredbandsskåpet?
Nej, detta är ett uppdrag för en behörig elektriker och bekostas av fastighetsägaren.

Vem kopplar in boxar och ser till att installationen fungerar om jag inte kan göra det själv?
Tekniker från Telia ombesörjer detta kostnadsfritt. Observera att Telias åtagande inte omfattar privata routrar, nätverk, datorer mm.

Jag skulle vilja bygga ett bostadsnät. Hur gör jag det?
Den som önskar ett ledningsbundet nätverk i bostaden kan bygga detta själv eller anlita en installationsfirma.
Se Telias broschyr Bostadsnät under fliken Dokument.

Trådlösa nätverk är lätta att installera. Tänk på att ett trådlöst nätverk bör vara av typen IEEE 802.11n eller ac för att man skall kunna utnyttja den höga hastigheten i föreningens nät. Beakta dock att en trådlös router inte kan placeras i själva bredbandsskåpet då detta är utfört i metall vilket skärmar radiovågorna.

Kan Föreningen ordna batteribackup, routrar, etc till ett rabatterat pris?
Nej, vi har tyvärr ingen möjlighet att ge det tekniska stöd som i så fall skulle krävas. Prisvärda trådlösa routrar mm finns att köpa i fackhandeln.

Vem äger all utrustning?
Nätet i sin helhet fram till mediekonvertern vid anslutningspunkten i byggnaden tillhör Föreningen, kundplacerade boxar tillhör Telia. Själva bredbandsskåpet i fastigheten tillhör dock denna.

 

Tjänster

Operatörer
Vem levererar tjänsterna?
Tjänsterna tillhandahålls av föreningen som i sin tur har ingått ett avtal med Telia.
 

Tjänstepaket
Vilka tjänster erbjuds?
Se sidan Tjänster.
 

Telefoni

Jag behöver flera telefonlinjer!
Upp till tre extra telefonlinjer är möjligt och beställes via Telias kundtjänst. Kostnaden för extra telefonlinjer är 99 kr inkl moms per månad och linje.
Nya abonnemang kan eventuellt få nummer i andra serier än 4860xx eller 4861xx.

Ombesörjer föreningen de ändringar som behövs i mitt telefonnät?
Nej, detta ansvarar varje fastighetsägare för. Enklast är att ansluta trådlösa telefoner direkt till telefonadaptern.

 

TV
Kan jag få tillgång till hela Telias utbud?
Ja, det går bra att köpa till flera kanaler, mm. Dessa extra tjänster faktureras direkt av Telia.

Hur många TV-apparater kan jag ansluta?
Det ingår två TV-boxar i helårsabonnemanget. Med extra boxar kan upp till fem TV-apparater anslutas.

Kan jag få HD-TV?
Ja, Boxarna är HD-TV klara.

 

Fakturering

Hur faktureras kostnader och avgifter?
GFEFs regelbundna avgifter såsom medlems-, service- och nätavgifter faktureras kvartalsvis via Fortnox.

Andra betalningar (kapitalinsatser, etc) som inte fakturerats via Fortnox skall göras till Föreningens BankGiro 344-4403. Ange namn och personnummer på sådana betalningar.

 

Abonnemang

Jag har köpt/sålt/ärvt/tagit över en fastighet i Grötlingbo eller fått andra ändrade förhållanden. Hur flyttar jag abonnemanget?
Anmäl ändringen till Telia och Föreningen.

OBSERVERA!
Det går INTE att säga upp det kollektiva avtalet genom att ringa till Telias Kundjänst. Även om Telia tar emot en uppsägning så kommer faktureringen från Föreningen inte att upphöra.

Abonnemang MÅSTE sägas upp till Föreningen.

Notera även att vi endast har möjlighet att göra ändringar mot Telia två gånger om året. Uppsägningstiden varierarar därför, och kan vara upp till sex månader.

 

Legalt

        Anmälan av överträdelser
       
Misstänker eller upptäcker du överträdelser av gällande lagar på internet kan dessa anmälas här.

 


Webplatsen samlar inte in personlig information och använder inte cookies.
 Sidan uppdaterad
2020-06-26